آبنمای پرده ای

در این نوع از آبنماها با قرار گیری نازل های آب به صورت مرتب در کنار هم ریزشی پرده ای شکل از آب ایجاد می شود که می توان با ویدئو پروژکتور هر تصویری را بر روی آن نمایش داد. نوع دیگری از این آبنماها نیز وجود دارد که با اسپری کردن آب از یک نازل دایره ای شکل ، پرده ای از آب به شکل نیم دایره ایجاد می کند.این مدل برای ایجاد پرده آب در میان یک استخر بسیار بزرگ یا دریاچه و نمایش تصاویر بر روی آن کاربرد دارد.


آبنمای پرده ای
آبنمای پرده ای
آبنمای پرده ای
آبنمای پرده ای
آبنمای پرده ای
آبنمای پرده ای